Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality a novinky

Oznámení o zahájení geologických prací

Od dubna letošního roku bude Správa železnic, státní organizace, prostřednictvím společností AZ GEO a CAD-ECO provádět v katastru naší obce geologické práce kvůli připravované stavbě vysokorychlostní železniční tratě (VRT) z Prahy do Drážďan. Průzkum se týká obcí na úseku plánované tratě mezi pražskou Balabenkou a sjezdem na Lovosice. Za příznivých klimatických podmínek práce skončí v druhé polovině srpna.

Výsledky průzkumu poslouží ke zjištění horninového prostředí v daném území a ke správnému zasazení stavby do terénu a jejímu založení.   

Co to pro obec  znamená?

K provedení průzkumu má oprávněný investor, v tomto případě Správa železnic nebo zmocněné osoby AZ GEO a CAD-ECO, pravomoc podle § 2f zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). Mají však povinnost nejméně 14 dní před provedením průzkumu tuto událost oznámit majiteli pozemku. 

V oznámení musí být uveden důvod provádění měření nebo průzkumných prací na nemovité věci, popis činností, které mají být provedeny, rozsah, způsob, termín 
a upřesnění místa jejich provedení, označení oprávněného investora, jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení oznámení a jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné zastupovat oprávněného investora.

Jak průzkum probíhá?

Geologové na vybraném pozemku vyznačí místo, které si musí pro potřeby práce upravit. Podle povahy projektu půjde o plochu o velikosti zhruba čtyř parkovacích míst pro osobní vozidla. Pomocí techniky shrnou ornici, kterou uloží vedle místa průzkumu. Do vyhrabané plochy pak nasypou štěrk pro zpevnění povrchu a na něj umístí příslušnou techniku, která zajišťuje potřebné sondy. Průzkum může v daném místě trvat jeden až šest týdnů.  

Po skončení prací jsou geologové povinni vrátit vše do původního stavu. To ověří porovnáním fotografií před a po skončení prací. Pokud majiteli pozemku vznikne újma, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu škody. 

Další informace o připravované vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan naleznete na www.spravazeleznic.cz/VRT, případně na facebookové stránce www.facebook.com/SpravazeleznicVRT.

V případě dotazů můžete psát přímo na e-mail vrt@spravazeleznic.cz.

 Pěkný den

K. Hlaváčová

Zahájení geologického průzkumu VRT Podřipsko

Správa železnic nás informuje o zahájení geologických prací pro potřeby projektování VRT Praha – Drážďany. Všichni vlastníci pozemků, na kterých se bude průzkum provádět, musí být informováni napřímo společnostmi provádějícími průzkum.

Pěkný den

K. Hlaváčová

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás informovat o provádění průzkumných geologických prací pro potřeby projektování vysokorychlostní tratě mezi Prahou a sjezdem Lovosice, konkrétně o provádění geologických prací na pozemcích majitelů nemovitostí či osob, které mají pozemky v pronájmu.

V období mezi květnem a srpnem roku 2023 budou v katastrálním území Dušníky, Roudnice nad Labem, Židovice nad Labem, Rohatce, Hrobce, Libotenice, Oleško u Rohatců, provedeny průzkumné geologické práce sloužící k získání poznatků o horninovém prostředí v daném území. Projektanti s nimi budou dále pracovat v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

V terénu se budou pohybovat v následujících měsících zaměstnanci společností AZ GEO a CAD-ECO. Provedou sondy do podloží zahrnující také kopání a vrtání. Přítomnost vrtacích souprav se očekává v oblasti Ledčického tunelu a v oblastech umožňující provedení prací (oblasti bez technických sítí, např. nadzemní vedení elektřiny, plynovody). Konec prací se předpokládá v srpnu, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách. Předem se omlouváme za nepříjemnosti a komplikace, které mohou tyto práce majitelům pozemků či jejich nájemcům způsobit. Rádi bychom Vás ujistili, že práce budou prováděny s ohledem na charakter místa, kterého se naše činnost bude týkat, a se snahou o minimalizaci negativních dopadů na předmětnou lokalitu. Místo bude zároveň vždy uvedeno do původního stavu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme informovat, že geologové začínají oslovovat Vaše občany, kteří vlastní pozemky, na kterých bude geologický průzkum realizován.

Jsme i nadále připraveni zodpovědět Vaše osobní dotazy i otázky obyvatel Vaší obce směřované na e-mail vrt@spravazeleznic.cz.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem


Ing. Pavel Hruška

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí

Nakopej si pytel

V týdnu od 7. – 13. května probíhá tradiční Mezinárodní týden kompostování. Asociace CZ Biom, již 3. rok po sobě, připravila tematickou výzvu “NAKOPEJ SI PYTEL!”, v rámci které si návštěvníci zapojených kompostáren mohou odnést pytel kompostu na své zahrádky zdarma. Akce má za cíl poukázat na důležitou roli kompostáren při zpracování bioodpadů a jejich opětovného využití jako hnojiva v půdě. Zúčastněné kompostárny vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci sami nakopat do pytle a zdarma odvézt.

Veškeré informace o CZ Biom – Českém sdružení pro biomasu najdete na webové stránce http://czbiom.cz/.

Do této akce se zapojila i kompostárna „SONO“.