Aktuality a novinky

Chytrá karanténa – co je to?

Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus.

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie COVID-19 v České republice a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Vrátit se do práce, do škol, opět se potkávat se svými přáteli, ale aby také opět došlo k nastartování ekonomiky. To vše bude možné v okamžiku, kdy bude šíření viru pod absolutní kontrolou. Současná opatření nikdo nechce prodlužovat ani o den déle, než to bude nezbytně nutné.
Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude mnohem jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu. Vše je samozřejmě plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data jsou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Získané údaje o poloze nebudou nijak zneužívány. 
Nejedná se o nic nového. Inspirovali jsme se tam, kde se to skvěle osvědčilo. Podobný systém chytré karantény již funguje. Používají jej například Korejská republika nebo Singapur.

Postup

  • Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován krajskou hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových kontaktů za posledních 5 dnů. 
  • Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobilních dat od operátorů krajská hygienická stanice „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se nakažený pohyboval.
  • Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni a izolováni v karanténě. 
  • Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým týmem, který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou. Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin) zpraven o výsledku.
  • V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem. Samozřejmě za předpokladu jeho oficiálního souhlasu.

vysokorychlostní trať Praha – Drážďany

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ PRAHA – DRÁŽĎANY

Milí hrobečtí a rohatečtí,

já na odpověď na své dotazy od Správy železnic ještě čekám, nicméně roudnický úřad územního plánování nám přeposlal tu svou, obdrženou dnes odpoledne. Níže jsem ji zkopírovala.
Informace získané dnes mě velmi překvapily. Žádné rozhodnutí není na papíře, začíná se mapovat terén v trase, která je velmi odlišná od všech možných předešlých, studie proveditelnosti původní trasy sice není dokončená, nicméně výstup z její první části určil odklon od trasy, se kterou jsme doposud všichni počítali (mnoho z Vás pravděpodobně nesouhlasilo, ale za ta léta s ní smířilo). Nyní se zčistajasna mapuje trasa, která (pokud bude zrealizována) od sebe oddělí obě části naší obce, v Rohatcích povede v takové blízkosti domů, že si to nechci ani představovat a Hrobce sevřou dva železniční koridory. O dalších důsledcích se jistě rozepíšou starostové obcí, do kterých se VRTka taky plánuje zavrtat.
Svezla jsem se před pár lety v TGV a byla nadšená z toho, za jak krátkou dobu se lze dostat z Paříže na jih Francie. Paráda. Vize rychlovlaku v naší kotlině mi vak vždy přišla jako utopie a stejně tak si nedokážu představit i její realizaci (po dvacetiletém sledování stavby dálnice v témže směru). Nyní se ale zdá, že z něčeho, co jsem v průběhu času považovala nejprve za utopii, pak za blbost a následně za sci-fi, se stala priorita celé země, protože nadnárodní význam a kdovícoještě a v roce 2025 fertig? Ale priorita celé země, o níž nikdo neví? Ani vrtkou provrtané obce, úřednící z ORP a z kraje? Plánování stavby století se blíží téměř do finále a žádné informace v médiích? Jak je to možné, ono jde v dnešní době něco zatajit?

Než nadejdou fáze celé akce, kdy budeme moci podávat připomínky a námitky a budeme mít alespoň hypotetickou / formální / zákonnou možnost se bránit, shodli jsme se jednohlasně při dnešní online poradě zastupitelů na tom, že i v této fázi „nicnapapíře nicnerozhodnuto nicnenakresleno“ uděláme vše proto, abychom vyvolali celospolečenskou diskuzi nejen o vedení konkrétní trasy, ale i o smyslu celé vrtky. Pomůžete nám?
KH

Citace výše zmiňovaného dopisu pro roudnický úřad územního plánování:

Vážená paní inženýrko,

na základě porovnání a vyhodnocení variant VRT, ověřovaných při zpracování studie proveditelnosti, Ministerstvo dopravy nedoporučilo sledovat variantu č. 1, jejíž trasa mezi Ústím n. L. a Roudnicí n. L. vede západně od Labe. Nyní je sledován koridor vedený přes Ústí nad Labem a dále pokračující tunelem na úroveň Litoměřic. Tento koridor se v zásadě neodchyluje od koridoru prezentovaného v minulém roce. V ZÚR však zatím nemá tento koridor varianty č. 2 oporu. Žádost o jeho zanesení do ZÚR a opuštění koridoru varianty č. 1 podá Správa železnic až po schválení současné etapy zpracování studie proveditelnosti Ministerstvem dopravy.

Pro přesnější trasování je však třeba získat větší množství údajů, mezi které patří i oznamované geodetické zaměření terénu. Zaměření se provádí v šíři několika stovek metrů a neznamená umístění stavby. Jde pouze o zajištění dostatku informací o území a terénu pro zpracování dalších dokumentací. Jakmile budeme mít stabilizované vedení koridoru varianty č. 2, vč. případných dílčích alternativních tras, o postupu přípravy budeme dotčené obce a kraje včas informovat. V rámci přípravy VRT samozřejmě i nadále počítáme se setkáváním se s jejich zástupci i s veřejností.

Aktuální informace zveřejňované o postupu přípravy nového železničního spojení Drážďany – Praha jsou dostupné na stránkách https://www.szdc.cz/…/vrt-drazdany-praha/postup-pripravy-vrt.

Pro další spolupráci jsem Vám k dispozici.

S pozdravemSpráva železnic, státní organizace

Generální ředitelství

Pracoviště: Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8