Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nový nouzový stav

Sbírka zákonů – ČÁSTKA 28

UV č. 125 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 59/2021 Sb. (od 15. 2.) 

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů. 

(pozn.: do 28. února 2021) 

UV č. 126 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 60/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami. 

Co se týká knihoven, vláda zakazuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném, než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95. 

U poskytování ubytovacích služeb nově udělena výjimka osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu. 

UV č. 127 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 61/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o omezení volného pohybu osob s výjimkami. 

Vláda nově omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, tak: 

a) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, 

b) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, 

c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny, 

d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu. 

UV č. 128 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 62/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů. 

Již neplatí omezení rozsahu úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni. 

UV č. 129 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 63/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o omezení provozu škol a školských zařízení s výjimkami. 

Nově výjimka pro konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. 

UV č. 130 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 64/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci zaměstnavatelů určených UV. 

Hejtmani mají pravomoc stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců. 

UV č. 131 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 65/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.)

KO o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami. 

UV č. 132 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 66/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o vycházkách v zařízeních sociálních služeb, stanovení podmínek. 

UV č. 133 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 67/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. 

UV č. 134 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 68/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s výjimkami. 

UV č. 135 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 69/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO k zajištění kritické infrastruktury. 

UV č. 136 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 70/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o provozu krematorií. 

UV č. 137 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 71/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o pracovně lékařských prohlídkách. 

Čestné prohlášení viz příloha. 

UV č. 138 z 14. 2. 2021 (souhlas se záměrem MZ vydat MO, v příloze pouze MO) 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN z 14. 2. 2021 (od 15. 2.) 

MO MZ o antigenním testování ve zdravotních a sociálních službách. 

Změna MO MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN z 20. 11. 2020 (antigenní testování zdravotních a sociálních služeb – zaměstnanci) a MO MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN z 20. 11. 2020 (antigenní testování sociálních služeb, týdenní stacionáře, chráněné bydlení atd.) Zrušena doba platnosti do ukončení nouzového stavu a nově platí do odvolání. 

UV č. 139 z 14. 2. 2021 (souhlas se záměrem MZ vydat OO, v příloze pouze OO) 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN z 14. 2. 202(od 15. 2.) 

OO MZ o podmínkách vstupu do ČR. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN z 3. 2. 

UV č. 140 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 72/2021 Sb. (od 15. 2. po dobu trvání NS) 

KO o provozu datových schránek zdarma. 

UV č. 141 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 73/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR. 

UV č. 142 z 14. 2. 2021 (není krizové opatření, v příloze samostatné UV) 

Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem. 

UV č. 143 z 14. 2. 2021 vyhlášené pod č. 74/2021 Sb. (od 15. 2. do 28. 2.) 

KO o usnadnění výplaty sociálních dávek. 

UV č. 144 z 14. 2. 2021 (není krizové opatření, v příloze samostatné UV) 

Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách.