Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konec nouzového stavu

Nouzový stav vyhlášen vládou ČR od 27. února 2021 skončil 11. dubna 2021 v 24:00 hod. podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 

Všechna usnesení vlády o přijetí krizových opatření v návaznosti na tento nouzový stav pozbyla platnosti. 

Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Pandemie se v současné době řídí zákonem č. 94/2021 Sb. z 26. 2. 2021 (vydán ve sbírce zákonů č. 38, 26. 2. 2021), zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.